آرزویم این است که مسیحیان امروز همان مسیحی باشند که انجیل اعلام میکند .